Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia / wiedza o społeczeństwie
  • Minimalna ilość punktów: 100

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Interesują Cię zagadki umysłu?
Lubisz śledzić tajemnice związane z ludzkim charakterem?
Chcesz pomagać tym, którzy nie radzą sobie ze swoimi problemami?

To propozycja powstała na bazie popularnego kierunku psychologia i pedagogika. Otwiera ona przed Tobą drogę poznania drugiego człowieka i samego siebie. Tylko tu rozwiniesz swoje zainteresowania związane z psychologią, zdobędziesz przyjaciół na całe życie, którzy jak Ty chcą pomagać innym! Uczniom oferujemy: ciekawe warsztaty naukowe, wykłady i ćwiczenia z wykładowcami renomowanych uczelni, uczestnictwo w ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych, naukę konstruowania i opracowywania scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć w przedszkolach, wyjazdy na obozy naukowe. Dzięki takiej formie zajęć uczniowie tego kierunku nabywają szereg cennych umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w życiu codziennym i w przyszłości studiując na wyższych uczelniach.

Planowane zajęcia mają w zamierzeniu pobudzać aktywność i samodzielność uczniów, dawać szansę podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, a także racjonalnie wykorzystywać czas pracy w szkole i czas wolny. Ponadto zajęcia te stworzą uczniom możliwość poznania „od kuchni” specyfiki pracy w zawodzie, między innymi: psychologa, pedagoga, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, trenera osobistego (coacha) co - w zamierzeniu programu innowacji - wpłynie na dokonywanie wyboru kształcenia na wyższym szczeblu edukacji i na konkretnym kierunku.

Innowacja pedagogiczna

• psychologia - pedagogika - coaching

Klasa Liceum Ogólnokształcącego z innowacją: psychologia-pedagogika-coaching, skierowana jest do osób zainteresowanych psychiką i rozwojem człowieka oraz jego funkcjonowaniem w różnych aspektach życia osobistego i społecznego. W sposób szczególny dotyczy to takich płaszczyzn jak: człowiek jako istota humanistyczna i jego wszechstronny rozwój, człowiek jako istota biologiczna i jego psychofizjologiczna natura, człowiek jako istota społeczna – pojmowanie jednostki i jej zachowań w relacjach z innymi. Zajęcia warsztatowe z psychologii i pedagogiki pozwolą na lepsze poznanie samego siebie i innych, kształtowanie osobowości, autorefleksję, jak również przyczynią się do zdobycia wiedzy i rozpoznania własnych możliwości pod kątem zawodowych predyspozycji psychologicznych. Nauka w tej klasie dodatkowo pomoże uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uczuć i emocji, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie. Czynne uczestnictwo w zajęciach pomoże wzbudzać w uczniach chęci pracy nad sobą i kontroli nad własnym życiem. Wzbudzi także motywacje do podejmowania działań w różnych obszarach życia społecznego.

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia

• warsztaty naukowe
• wykłady i ćwiczenia z wykładowcami renomowanych uczelni
• uczestnictwo w ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych
• naukę konstruowania i opracowywania scenariuszy zajęć
• prowadzenie zajęć w przedszkolach
• wyjazdy na obozy naukowe
• obserwacje wybranych działań w różnych instytucjach
• współudział w akcjach środowiskowych
• działalność młodzieży na zasadzie wolontariatu na rzecz różnych instytucji
• sesje popularnonaukowe

Dzięki takiej formie zajęć uczniowie tego kierunku nabywają szereg cennych umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w życiu codziennym i w przyszłości studiując na wyższych uczelniach.

Patronat renomowanych uczelni

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
• Akademia Ignatianum w Krakowie

Ważnym walorem klasy psychologiczno-pedagogicznej jest fakt nawiązania współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi. Podpisana została umowa z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dotycząca partnerstwa i objęcia patronatu nad klasą. Kontynuowana jest współpraca szkoły z Katedrą Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej, nawiązana została współpraca (sformalizowana w odpowiedniej umowie) z Wydziałem Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie (Instytut Psychologii) oraz współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu w zakresie pedagogiki i coachingu.

Możliwości zatrudnienia

Ukończenie tego kierunku daje wstępna orientacje w zagadnienia które, być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach – psychologia, pedagogika, pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, coaching z elementami psychologii, które przez analityków rynku pracy uznawane są za przyszłościowe.

Jeśli zainteresował Cię kierunek? Masz problem z dojazdem, zakwaterowaniem lub mieszkasz daleko, a chcesz uczyć się w naszej szkole? Żaden problem! Rozwiązaniem jest Bursa w której mieszkają, uczą się i wypoczywają nasi uczniowie dla których codzienny dojazd jest bardzo utrudniony, bądź niemożliwy. Bursa (Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych) mieści się 300 m od budynku naszej szkoły.
Kliknij i sprawdź warunki zakwaterowania