Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia.
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia / wiedza o społeczeństwie.
  • Minimalna ilość punktów: 100

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Interesują Cię zagadki umysłu? Lubisz śledzić tajemnice związane z ludzkim charakterem? Chcesz pomagać tym, którzy nie radzą sobie ze swoimi problemami?

To nowa propozycja powstała na bazie popularnego kierunku psychologia i pedagogika. Otwiera ona przed Tobą drogę poznania drugiego człowieka i samego siebie. Tylko tu rozwiniesz swoje zainteresowania związane z psychologią, zdobędziesz przyjaciół na całe życie, którzy jak Ty chcą pomagać innym! Oferujemy uczniom tej klasy ciekawe warsztaty naukowe, wykłady i ćwiczenia z wykładowcami renomowanych uczelni, uczestnictwo w ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych, naukę konstruowania i opracowywania scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć w przedszkolach, wyjazdy na obozy naukowe. Dzięki takiej formie zajęć uczniowie tego kierunku nabywają szereg cennych umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w życiu codziennym i w przyszłości studiując na wyższych uczelniach.

Zadaniem klasy liceum ogólnokształcącego z poszerzoną edukacją psychologiczną, pedagogiczną i coachingową jest nauczenie uczniów, jak poruszać się w świecie przy zachowaniu szacunku dla fundamentalnych wartości istotnych dla funkcjonowania życia społecznego w warunkach demokracji, globalizacji, integracji europejskiej oraz zmian cywilizacyjnych. Założenie to przyświeca realizatorom tej koncepcji od samego początku, tj. od roku szkolnego 2009 / 2010, kiedy dokonano naboru do pierwszej klasy, w której rozpoczęto realizację innowacji, niezależnie od tego, że w międzyczasie dokonywano modyfikacji programowych, a nawet zmieniła się autorka samego programu innowacji.

Planowane zajęcia mają w zamierzeniu pobudzać aktywność i samodzielność uczniów, dawać szansę podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, a także racjonalnie wykorzystywać czas pracy w szkole i czas wolny. Ponadto zajęcia te stworzą uczniom tejże klasy możliwość poznania „od kuchni” specyfiki pracy w zawodzie, między innymi: psychologa, pedagoga, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, trenera osobistego (coacha) co - w zamierzeniu programu innowacji - wpłynie na dokonywanie wyboru kształcenia na wyższym szczeblu edukacji i na konkretnym kierunku.

Klasa Liceum Ogólnokształcącego z innowacją: psychologia-pedagogika-coaching, skierowana jest do osób zainteresowanych psychiką i rozwojem człowieka oraz jego funkcjonowaniem w różnych aspektach życia osobistego i społecznego. W sposób szczególny dotyczy to takich płaszczyzn jak: człowiek jako istota humanistyczna i jego wszechstronny rozwój, człowiek jako istota biologiczna i jego psychofizjologiczna natura, człowiek jako istota społeczna – pojmowanie jednostki i jej zachowań w relacjach z innymi. Zajęcia warsztatowe z psychologii i pedagogiki pozwolą na lepsze poznanie samego siebie i innych, kształtowanie osobowości, autorefleksję, jak również przyczynią się do zdobycia wiedzy i rozpoznania własnych możliwości pod kątem zawodowych predyspozycji psychologicznych. Nauka w tej klasie dodatkowo pomoże uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uczuć i emocji, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie. Czynne uczestnictwo w zajęciach pomoże wzbudzać w uczniach chęci pracy nad sobą i kontroli nad własnym życiem. Wzbudzi także motywacje do podejmowania działań w różnych obszarach życia społecznego.

Innowacja pedagogiczna:

• Psychologia - pedagogika - coaching

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów:

• Certyfikat ICI Coach

Patronat renomowanych uczelni

Ważnym walorem klasy psychologiczno-pedagogicznej jest fakt nawiązania współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi. Podpisana została umowa z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dotycząca partnerstwa i objęcia patronatu nad klasą. Kontynuowana jest współpraca szkoły z Katedrą Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej, nawiązana została współpraca (sformalizowana w odpowiedniej umowie) z Wydziałem Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie (Instytut Psychologii)oraz współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu w zakresie pedagogiki i coachingu.

Nasi Partnerzy:

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu
• Akademia Ignatianum w Krakowie

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia:

Oferujemy uczniom tej klasy ciekawe warsztaty naukowe, wykłady i ćwiczenia z wykładowcami renomowanych uczelni, uczestnictwo w ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych, naukę konstruowania i opracowywania scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć w przedszkolach, wyjazdy na obozy naukowe. Dzięki takiej formie zajęć uczniowie tego kierunku nabywają szereg cennych umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w życiu codziennym i w przyszłości studiując na wyższych uczelniach.

Rodzaje oferowanych zajęć:
• zajęcia pozalekcyjne: zajęcia warsztatowe z psychologii i pedagogiki, a w klasie trzeciej coachingu, kółka zainteresowań, wyjazdy na konferencje naukowe, rajdy edukacyjne, wycieczki dydaktyczne, obserwacje wybranych działań w różnych instytucjach, współudział w akcjach środowiskowych, spotkania o charakterze edukacyjnym oraz spotkania środowiskowe z udziałem specjalistów różnych dziedzin
• współpraca z miejskimi przedszkolami umożliwiająca obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz prowadzenie zajęć z dziećmi przez uczniów naszej szkoły
• współpraca z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Państwową Wyższą Szkołą Techniczno- Ekonomiczną im Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, umożliwiająca uczniom wyjazdy na wykłady i ćwiczenia ze studentami, uczestniczenie w warsztatach i obozach naukowych z różnych dziedzin wiedzy
• udział młodzieży w warsztatach interpersonalnych
• zajęcia psychoedukacyjne
• zajęcia prowadzone przez studentów i nauczycieli akademickich
• działalność młodzieży na zasadzie wolontariatu na rzecz różnych instytucji
• gry i zabawy terenowe
• konferencje naukowe
• sesje popularnonaukowe.