Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Nasza szkoła


historia szkoły

Choć nazwa placówki brzmi niezwykle nowocześnie, to historia szkoły sięga jeszcze przedwojennych czasów. To w okresie międzywojnia w Jarosławiu powstała Publiczna Szkoła Dokształcająca dla Pracujących, stworzona z myślą niesienia pomocy młodzieży pochodzącej z najuboższej części tutejszej społeczności. Młodzi adepci różnych zawodów uczyli się w szkole, a praktykę odbywali w prywatnych zakładach rzemieślniczych. Wojna wymusiła zamknięcie placówki, jednak już w 1944 roku na podbudowie dawnej instytucji, powstaje nowa szkoła, w której jednym z wiodących działów jest krawiectwo lekkie i ciężkie. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, bardzo pracowitej i ambitnej młodzieży, której prace zachwycały na wystawach, szkoła zyskała samodzielność i od roku 1951 Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała nowy budynek przy ulicy Szkolnej 1.

Początki szkoły sięgają okresu przedwojennego i wówczas nosiła ona nazwę: Publiczna Szkoła Dokształcająca dla Pracujących. Młodzież ucząca się w niej praktykę odbywała w prywatnych zakładach rzemieślniczych, zaś lekcje teoretyczne pobierała w systemie wieczorowym, w budynku Szkoły Budownictwa. Kształceniem objęta była młodzież żeńska i męska.

W 1944 roku na podbudowie dawnej Publicznej Szkoły Dokształcającej zaczęto organizować szkołę, w której nauka odbywała się już w godzinach przedpołudniowych. Trudności lokalowe spowodowały, że szkołę umieszczono w prywatnym budynku przy ulicy Kilińskiego. W pięciu pokojach mieściły się klasy, sekretariat i dyrekcja. Jednym z wyróżniających się działów kształcenia było krawiectwo lekkie i ciężkie. Pierwsze warsztaty szkolne dla wydziału krawieckiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostały zorganizowane dzięki staraniom jej dyrektora – pana Jana Świątkowskiego.

W 1951 roku szkoła otrzymała nowy budynek przy ulicy Szkolnej 1. Kierowniczką warsztatów była pani Stanisława Korek. Promowano wyroby krawieckie poprzez organizowanie wystaw prac uczniowskich oraz rewie mody. Pierwsza z nich miała miejsce w Domu Kultury w Jarosławiu w 1959 roku. Zaszczycili ją swoją obecnością przedstawiciele władz oświatowych z Kuratorium w Rzeszowie, goście zaproszeni z pokrewnych szkół i przedstawiciele prasy.

Od 1960 roku dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej był pan Stanisław Wroński, zaś kierownikiem warsztatów mgr inż. Władysław Kraus. Z każdym rokiem zwiększała się liczba oddziałów. Brak bazy wymusił decyzję o przeniesieniu kierunków: krawieckiego i dziewiarskiego do budynku Technikum ekonomicznego. Powstała wówczas Zasadnicza Szkoła Odzieżowa pod dyrekcją mgr Zbigniewa Mrowca, będącego jednocześnie dyrektorem Technikum ekonomicznego. Od 1969 roku całością pracy dydaktyczno-wychowawczej kierował dyrektor mgr Jan Osada. Na dalsze losy szkoły wpłynął fakt budowy w 1970 roku Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”, co spowodowało duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

W 1972 roku szkoła uzyskała status samodzielnej placówki oświatowej pod nazwą Technikum Odzieżowe i otrzymała własny budynek przy ulicy 3 Maja 10. Pierwszym jej dyrektorem została mgr inż. Maria Woźniak, zaś kolejnym mgr Eugeniusz Brzuchacz, a jego zastępcą mgr Marian Janusz. Pozyskany budynek w spadku po Technikum geodezyjnym wymagał remontu, który dzięki staraniom dyrektora Brzuchacza mógł być stopniowo realizowany. Kształcenie zawodowe prowadzili nauczyciele starszego pokolenia. Całością pracy warsztatowej kierowała pani Stanisława Korek, a po przejściu na emeryturę jej miejsce zajęła pani Janina Szmigiel, zastępcą zaś została pani Maria Czechowska.

W 1976 roku szkoła wprowadziła nowe specjalności: szwacz dzianin i dziewiarz maszynowy – obie w zakresie szkoły zasadniczej. Młodzież tych klas odbywała praktyczną naukę zawodu w ZPDz „Jarlan” oraz w wydzierżawionym budynku przy ulicy Głowackiego; zajęcia teoretyczne odbywały się w budynku głównym. W latach 70-tych nastąpił dynamiczny rozwój szkoły. Ilość kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych wielokrotnie przekraczała ilość miejsc. Liczba uczniów w latach: 1977-1978 wynosiła ponad tysiąc osób.

Okazją do promocji szkoły w środowisku stał się udział w corocznym Festiwalu Kulturalnym Szkół, organizowanym od 1975 roku przez Kuratorium Oświaty i Wychowania. Do zaprezentowania swoich osiągnięć szkoła przygotowywała się przez cały rok w różnych formach; były to m. in. programy artystyczne, sportowe, pokazy prac uczniowskich i inne.

W 1980 roku dyrektorem szkoły został mgr Edward Iskra, zaś jego zastępcą mgr Anna Morończyk. Szkoła kontynuowała pracę w bardzo napiętej sytuacji politycznej kraju. Ogłoszony w 1981 roku stan wojenny spowodował szereg rygorów. Po przejściu na emeryturę obecnego dyrektora, jego miejsce zajęła mgr Anna Morończyk, zaś wicedyrektorem została mgr Maria Cząba-Grzywna. Kierownictwo warsztatów szkolnych objęła pani Wiktoria Żmudka, a następnie pani Zofia Wróbel, zaś jej zastępcą została pani Maria Klimkowska. Zatrudniono też po raz pierwszy pedagoga szkolnego w osobie pani mgr Józefy Helon.

W ramach ponownej reorganizacji szkoły wprowadzony został nowy typ kształcenia tj. 4-letnie Technikum odzieżowe o specjalności krawiectwo lekkie, na podbudowie programowej 8-letniej szkoły podstawowej; zrezygnowano natomiast z dalszego naboru do 3-letniego Technikum odzieżowego po szkole zasadniczej. Drożność kształcenia absolwentkom szkoły zasadniczej zapewniono w Technikum włókienniczym w systemie zaocznym. Kształcenie zawodowe przebiegało w ścisłym kontakcie z zakładami pracy, m.in. ze wspomnianym ZPDz „Jarlan” (będącym naszym zakładem opiekuńczym), Zakładami Przemysłu Odzieżowego „Wistula” w Przeworsku i Łańcucie oraz Zakładem Przemysłu Odzieżowego „Conres” w Rzeszowie.

W połowie lat 80-tych liczba uczniów w szkole również przekroczyła tysiąc osób, zaś liczba oddziałów wahała się w granicach 27-29, co stworzyło potrzebę zatrudnienia drugiego wicedyrektora. Została nim w 1984 roku mgr Maria Żak, nauczycielka historii, pełniąca dotychczas funkcję kierownika kształcenia dorosłych. Nauka odbywała się teraz na dwóch zmianach oraz dodatkowo w sobotę i niedzielę dla dorosłych. W szkole utworzono także nowy kierunek w 4-letnim Liceum zawodowym na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej o specjalności krawiec konfekcyjno-usługowy. W 1984 roku szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Odzieżowych i Włókienniczych w Jarosławiu.

W 1989 roku pani dyrektor mgr Anna Morończyk przeszła na emeryturę, a jej funkcję przejął mgr Marek Sojka, nauczyciel fizyki. Zastępcami dyrektora pozostały nadal: mgr Maria Grzywna i mgr Maria Żak. Był to czas zmian ustrojowych w naszym państwie, a nowe programy nauczania i nowe przedmioty wymagały stworzenia warunków do ich realizacji. Z powodu trudności finansowych zajęcia z informatyki odbywały się przez trzy lata w Liceum ekonomicznym. Historycznym wydarzeniem był też powrót religii do szkoły w 1990 roku. Pierwszym szkolnym katechetą był ks. Stanisław Wągrzyński.

W 1991 roku kierownikiem warsztatów został mgr inż. Zenon Hornowski, zastępcą zaś pani Grażyna Czupernaty. W 1994 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Maria Żak, zaś funkcję zastępców pełniły: mgr Maria Grzywna oraz mgr Wanda Punicka, nauczycielka matematyki. Obecna pani dyrektor podjęła dość radykalne zmiany w stylu zarządzania szkołą i wprowadziła szereg innowacji. Preferując pracę zespołową, do swych przedsięwzięć zaangażowała cały zespół nauczycielski, dzięki czemu nasza placówka jako pierwsza w regionie rozpoczęła pracę pod hasłem „Nowa Szkoła”. Zmiany dotyczyły unowocześnienia bazy dydaktycznej, treści programowych i doskonalenia nauczycieli. W 1995 roku szkoła została wyposażona w sprzęt audiowizualny i komputery firmy Macintosh i ABM. Rozpoczęło się szkolenie kadry w zakresie aktywizujących metod nauczania, stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych i pomiaru dydaktycznego.

Na przełomie wieków w szkole nastąpiły istotne zmiany. Wobec braku zainteresowania szkolnictwem zawodowym preferencją stało się kształcenie w zakresie szkoły licealnej ogólnej i profilowanej. W 1998 roku odbyła się pierwsza rekrutacja do Liceum ogólnokształcącego, a szkoła w 1999 roku zmieniła nazwę na Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W związku z reformą oświaty i powstaniem 3-letnich gimnazjów, w szkole utworzono nowe kierunki kształcenia i typy szkół na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. W jej strukturze znalazły się: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane (profile: usługowo-gospodarczy i kreowanie ubiorów) oraz technikum w zawodzie Technik technologii odzieży.

Dnia 5 czerwca 2004 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz nowej nazwy: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych imienia Juliusza Słowackiego w Jarosławiu. Szkoła otrzymała również nowy sztandar z podobizną jej patrona. Funkcję dyrektora nadal pełniła mgr Maria Żak, zaś wicedyrektora mgr Wanda Punicka. Następnie stanowisko to objął mgr inż. Krzysztof Homa, zaś funkcję kierownika kształcenia praktycznego mgr Marta Cukierda. Obecne wśród typów kształcenia Liceum ogólnokształcące zostało przekształcone w LO z innowacją pedagogiczno-psychologiczną; w Liceum profilowanym utworzono profil socjalny (po wygaśnięciu poprzednich); powstał też nowy kierunek w technikum – Technik informatyk.

W 2011 roku, w wyniku przejścia na emeryturę obecnego dyrektora szkoły dr Marii Żak, jej funkcję przejął mgr Mariusz Czajka, zaś funkcję zastępcy pełnił nadal mgr inż. Krzysztof Homa. W 2012 roku, decyzją MEN zostały zlikwidowane licea profilowane, a w Liceum ogólnokształcącym wprowadzono dwie kolejne innowacje, mianowicie: Pracę socjalną oraz Fotografię i film (ta ostatnia przekształcona została następnie w kierunek techniczny o nazwie Fototechnik).

W 2016 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Łukasz Piś; powołano również dwóch wicedyrektorów: mgr Lucynę Markowską-Sum oraz mgr Annę Bawłowicz. W roku następnym, w wyniku reorganizacji szkół w powiecie jarosławskim, nastąpiło połączenie ZSLiT z Technikum nr 7, mieszczącym się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Zmieniona została również nazwa placówki na Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Nauka zaczęła odbywać się w systemie dwuzmianowym oraz w dwóch budynkach: dotychczasowym oraz dawnym CKZiU, znajdujących się przy ulicy 3 Maja.

Idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw potrzeb rynku pracy, oczekiwań uczniów oraz ich rodziców dokonano szereg przekształceń w obecnych kierunkach kształcenia, rozszerzając je o różne innowacje. W ofercie szkoły znalazły się więc propozycje następujących kierunków:

• Liceum ogólnokształcące z innowacją psychologia-pedagogika-coaching
• Technik przemysłu mody z innowacją stylizacja-wizaż-kosmetologia-komputerowe projektowanie ubioru
• Technik stylista z innowacją nowoczesne fryzjerstwo - stylizacja paznokci
• Technik weterynarii z innowacją zooterapia i grooming
• Technik architektury krajobrazu z innowacją aranżacja wnętrz, tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii
• Technik fotografii i multimediów z innowacją pilotaż dronów
• Technik informatyk z innowacją e-sport & tworzenie gier komputerowych
• Technik programista z innowacją security & hacking - "haker bezpieczeństwa"
• Technik leśnik z innowacją ochrona zasobów leśnych z wykorzystaniem dronów

W roku 2019, w wyniku podwójnego naboru: do szkoły ponadgimnazjalnej oraz po raz pierwszy do szkoły ponadpodstawowej, zostało utworzonych trzynaście klas pierwszych, zaś liczba uczniów w całej szkole przekroczyła 800 osób. Kadra nauczycielska liczy obecnie ponad 80 osób, a szkoła cieszy się dużą popularnością wśród społeczności lokalnej.

Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-wychowawczą, we współpracy z różnymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego. Cykliczne imprezy oraz wydarzenia, które się odbywają to m.in.:

• Konkurs polonistyczny „Juliusz Słowacki i jego epoka”
• Konkurs projektowania odzieży „Magia kolorów
• Spotkania edukacyjne „Słońce jest w każdym człowieku”
• Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat depresji
• Pokazy mody towarzyszące imprezom szkolnym oraz środowiskowym (m.in. w Radawie, Heluszu, Galerii Sanowej oraz „Starej Ujeżdżalni”)
• Obozy naukowe dla klasy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia dla dzieci w przedszkolu
• Konkursy i wystawy fotograficzne oraz warsztaty wyjazdowe
• Warsztaty weterynaryjne (dogoterapia, felinoterapia, grooming), Światowy Dzień Zwierząt
• Zajęcia z kosmetologii i wizażu dla uczniów Technikum przemysłu mody
• Powiatowy Konkurs „Ogród w obiektywie”, Międzynarodowy Dzień Krajobrazu
• Projekty: „Lekcje europejskie”, „Lekcje z ZUS-em”, konkurs „Przedsiębiorczość w praktyce”
• Współpraca z uczelniami wyższymi: PWST-E w Jarosławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym i UMCS-em w Lublinie, UR w Rzeszowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Kamienicą Orsettich i MOK w Jarosławiu
• Organizacja Dnia otwartego szkoły i udział w Dniach otwartych wyższych uczelni
• Działania profilaktyczne w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
• Współpraca z lokalnymi mediami: prasą, radiem i telewizją

Powyższa historia szkoły – od jej początków do roku 2004, została opracowana na podstawie monografii szkoły autorstwa mgr Marii Grzywny oraz mgr Jadwigi Piotrowskiej, wydanej z okazji nadania szkole imienia Juliusza Słowackiego. Dalsza część historii opisana została w oparciu o aktualne dokumenty, kroniki szkoły, informacje oraz wydarzenia z życia placówki.

W ostatnich czasach szkoła przyjęła kształt zespołu wielu kierunków - począwszy od klasy Liceum Ogólnokształcącego z innowacją psychologia - pedagogika - coaching, poprzez klasy Technikum w specjalnościach: technik informatyk z innowacjami e-sport, robotyka, inteligentne budynki, cyberbezpieczeństwo, programowanie, technik przemysłu mody z innowacją stylizacja-wizaż-kosmetologia, technik weterynarii z innowacją zooterapia i grooming, technik architektury krajobrazu z innowacją komputerowe projektowanie terenów zieleni z elementami fotografii, technik fotografii i multimediów z innowacją pilotaż dronów. Kształcenie w tych kierunkach odbywa się nie tylko na lekcjach ale również podczas warsztatów, obozów naukowych, czy zajęć na zaprzyjaźnionych uczelniach. Ciekawa oferta powoduje stały rozwój szkoły, stąd nauka odbywa się obecnie w dwóch budynkach.

Pokazy mody, ciekawe modele , atrakcyjne zajęcia spowodowały, że o szkole czytano nawet w regionalnej prasie. Prężny rozwój placówki spowodował, że przenoszoną ją kilka razy do różnych budynków, aż ostatecznie szkoła zadomowiła się w budynku przy ulicy 3 Maja 10. Od tego czasu Zespół Szkół przechodził szereg przekształceń. Placówka kilkukrotnie zmieniała nazwy, które w symboliczny sposób pokazywały sposób, w jaki szkoła odpowiadała na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości, aby w ten sposób kształcić przede wszystkim ludzi operatywnych, kreatywnych, odnajdujących się świetnie na rynku pracy.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej szkoły!