Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie pod adresem ul. 3 Maja 10, 37 – 500 Jarosław, telefonicznie pod numerem telefonu 16 621 63 39 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: sekretariat@zsiedu.pl.
2) Dyrektor Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu wyznaczył inspektora ochrony danych z którym skontaktować się można poprzez e-mail: iod@zsiedu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem umowy o pracę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Prawa pracy, przepisów podatkowych, prawa ubezpieczeń społecznych - art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia 2016/679.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zwartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.
10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Innowacyjnych reprezentowany przez Dyrektora. Z administratorem można się skontaktować listownie – adres: ul. 3 maja 10, 37-500 Jarosław, telefonicznie tel. 16 621 63 39 lub za pośrednictwem email: sekretriat@zsiedu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zsiedu.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 22² Ustawy z dnia 27 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ((Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) - art. 6 ust 1 pkt. e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora
5. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane maksymalnie 14 dni po czym ulegną usunięciu. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
6. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Zapisy monitoringu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powrót na stronę główną